ištikti

ištikti
ištìkti NdŽ; L, Rtr 1. tr. Q528, SD111,185, H, H155,160, R343, 460, N, I, Kos32, K; suduoti, paliesti suduodant, pataikyti mušti; kliudyti: Ižtinku SD378. Mozė pakėlė ranką, ištikdamas lazda du kartu uolą brš. Tinai tu olą ištiksi, tada vanduo iš jo tekės, jeib žmones gertų BB2Moz17,6. Tu uola, rykšte ižtikta ir daug vandenio ižliedama SPII209. Angelas Viešpaties atėjo … ir ištiko Petro pašonį ir pabudino Petrą NTApD12,7. Vienas iž tarnų stovinčiųjų ištìko plaštaka Jėzų DP158. Ir spjaudė Jam ing akis, ir ėmė nendrę ir ištiko ta Jo galvą BPI382. Kas tave ištiks arba tvyksterės per vieną šalį veido, pastatyk jam antrą SPII247. Bet ašjan kalbu jumus, neatsiimkit piktamui, bet kas tave ištinka dešine puse, atversk jam ir antrą Ch1Mt5,39. Ir kurs tave ištinka per vieną skruostą, tam pasiūlyk ir antrąjį Bb1Luk6,29. O vienas iš tų, kurie tenai stovėjo, ištraukęs kalaviją, ištiko tarną aukščiausio kunigo ir nukirto jam ausį NTMr14,47. Tuojaus kaip šunys apniko, Jėzų parmetė, ištiko SGI75. Tu ištinki juos, o anys nepajunta, tu mūčiji juos, vargini juos, o anys nesigerina BBJer5,3. Ir pakėlė ansjan lazdą, ir ištiko aną vandenį, kursai buvo upėj Ch2Moz7,20. Jei kas savą tarną alba tarnaitę ing akį ištiks ir tą pagadins, tasai tur juos valnus išleisti dėlei tos akies BB2Moz21,26. Ale atsikeldamas jis berną su sukamąja pistūle taip skaudžiai per galvą ištikęs, kad tasai alpaliuodamas atgal pašlijo LC1878,37. | Aš jį negalėjau nei vienu kirčiu ištìkti KI55. Kulka ištiko Strazdienę į galvą I.Simon. Lietuvio kalavijas ištiks tave . Mane šūvis mažumą į koją ištìko KII214. | intr.: Per burną ištinku, mušu SD1129. Pagaliu ištinku SD13. Ištiko per ausį R, . Liepė tiems, kurie prie Jo stovėjo, ištikti Jam ing burną GNApD23,2. Vienas iš tarnų ištiko Jėzui ing veidą I. Plaštaka ištiko veidan SGII83. Ir ištikęs ing šoną Petro, pabudino jį GNApD12,7. Ižtìks ing krūtis, tarys: – Dieve, susimilk man nusidėjusiam DP574. Bet jei kas tau ištiktų ing dešinę pusę veido tavo, paduok jam ir antrą GNMt5,39. Jakobas … septynis kartus kakta ištìko DP536. Ing vaikelio šoną kairį peiliu ištinka brš. Ištiko ponas par ausį piemeniui J. | Dievas ištiks ing tą uolą širdies mūsų DP477. | prk. tr.: Lyg botago pliaukšterėjimas kiekvieną kartą ištinka Vilių šis žodis („šmugelninkas“) I.Simon.sužeisti: Jei kas žmogų ištiks, kaip numiršta, tasai smertimi numirs BB2Moz21,12. Bernui namon pareinant, popirm parbėgęsis gaspadorius priešais ateidamas jam į pilvą įšovė. Ištiktasis šiandien į kreislacaretą nugabentas tapė LC1883,15.užmušti: Numuštas, ižtiktas SD376. Dabar nes ištiesiau ranką mano, kad ištikčia tave ir žmones tavo pavietro Ch2Moz9,15. Nes parašyta yra: ištiksu piemenį, o avys gardo bus išbarstytos NTMt26,31. Ištiksiu piemenį ir išsklaidysis avys guoto VlnE188. Ištiko Ponas visą pirmgimį Egiptų žemėje BB2Moz12,29. Del piktybės žmonių mano ižtikau jį SPII201. Aš galiu ištikti ir išgydyti BB5Moz32,39. Ale pakentėk mums, Viešpatie, neištik mus kaip pirmgimusius Egipte brš. O iškėlęs žemėn blokšdamas ištikai SGII56.prk. nubausti kuo nors: Tasai širdį tėvų gręš vaikump ir širdį vaikų tėvump jų, idant eš neateičiau ir žemę neištikčiau užkeikimu BBMal3,24. Ir vyrai užu durų namų tapo ištikti aklybe BB1Moz19,11. Ištiko aklumu visus nuo mažiausio iki didžiausiam Skv1Moz19,11. Nesa aš mano ranką ištiesiu ir Egiptą ištiksiu visokiais stebuklais, kurius eš tinai padarysiu BB2Moz3,19. Todėl tu ištikai mane sunkiomis bausmėmis brš. Ponas Dievas žemę ištiksiąs kardu, maru ir badu Ns1850,1. Sodomo žmonės pasijuto apjakimu ištikti Kel1863,57. Ištiksiu varlėmis visą rubežį tavo Ch2Moz8,2. Ir tur valdžią ant vandenių parmainyti anus ing kraują ir ištikti žemę visokiu varginimu GNApr11,6. Prie poterių kas vakaras ir kas rytas pridėsiu keiksmą: – Dievas tave ištiks! V.Kudir.SD242, N, Ms trenkti (apie žaibą, stabą): Žaibas jį ištìko KII138,234. Žaibas butą ištìko KI354. Kaulstabu ištiktas H180. Stabu muštas. Stabu ìštiktas KII90. Atanešė Jam paralyžium ištiktą ant patalo gulintį Ev. Jėzus … tarė stabu ištiktamui BtMt9,2. Gydė raupotus ir oru ištiktus Pron. Nuleido žemyn guolį, kuriame gulėjo stabo ištiktasis SkvMr2,4. Stabas prem galia ištìkti nū vilko Sg. Koja ištikta (paralyžiuota), buvo sveika Tvr. ^ Stovėjo kaip stabo ištiktas LzP. Tas [vaikas] kap i stabo ìštiktas buvo (nejudrus) .užgriūti, užpulti: O kad atėjo tvanas, ištiko upė tuos namus GNLuk6,48. Pūtė vėjai ir ištiko anus namus BtMt7,25. | Aš noriu ją ištikti ir nustumt nuo jos aukštybės V.Kudir.atitrenkti, sutrenkti: Ir jog ims tave and rankų, kad kada neištiktumbei and akmenio kojos tavo Ch1Luk4,11. | refl. intr., tr. SD1185, SD235, Sut, N: Eš tave vadžiosiu tikru taku, idant tau keliaujančiam nebūtų sunku ir tau tekančiam, jeib neišsitiktumbei BBPat4,12. Nesa jei augyvė nėščia … ko pikta išvysta, jei kur išsitinka, tuojaus iš to vaikelis, kačei negimęs, tur žyvate augyvės kentėti BPII509. Vanduo … daro putą ir ižsitikęs su ja ant akmenio … pats sugrįžta, o putą pameta, kuri tuojaus išgaišta SPI72. Nevaikščiok keliu …, kur galėtumbei išsitikti akmenį BBSir32,25.išmušti: Mes, krikščionys, pradedame skaityti hadynas dienos dvylika ištikus naktį BPI232. 2. tr. , Lzd, Arm užgauti, sumušti: Ką nevalia užgauti, ištìkti KII280. Galvą labai ištikaũ: ana (karvė) mane nešioj[o] po lauką Str. Vienuokart [karvė] koja kaip trenkė, ranką ištìko Slk. Dabok, kad aš neištìkč tavęs Dkšt. Ar niekur neištìko? Mrs. Tankiai ir ištinkù, kap ką sūnus [bloga] padaro Rod. Šito karvė pasiutus, žiūrėk, kad neištìkt Str. Kaktą geležia ištìko Dkšt. Bijau tavo risto žirgo, ištiks kanopom LTR(Tvr). Tropysi vyrą piktą, tankiai būsi ištikta JV266. Jojau aš šuoliu, nuo žirgo puoliau, purvynely gulėjau, ištikau koją, ištikau ranką, ištikau jauną galvelę LLDIII622(Tvr). ^ Kas nori šunio ištikt, tai ir lazdą gauna LTR(Lp). | refl. tr., intr. Nmn, Kpč: Vaikas verkė, strūbavo, kad išsitìko pirštą Mrk. Berniukelis pargriuvo ir išsitìko kojelę Tvr. Sūneli, ar neišsitikaĩ kojos puldamas? Mrs. Išsitìko vaikutis akutę Vs. Neleipok, išsitiksì Lp. Kai nuo žirgo lipė, šoną išsitìko (d.) Švnč. 3. intr. 60, , NdŽ kilti, užeiti, pakilti: Kad vėjis ištiñka, vilnys sudaužo valtį ir linksta girios medžiai J. O kad aš ėjau pas motynėlę, o ir ištìko šiaurus vėjelis JD493. Ištìk, vėjuži, atkreipk laivužį nors ant tojo kaimelio, kur aug mano mergelė! Niem14. Da nei priplaukiau nė pusės marelių, ištiko vėjelis LTR(Klvr). Ištiko vėjelis, išvirto laivelis, skandin mane jauną į marių dugnelį LTR(Ldvn). Ir ištìko rytvėjėlis, ir nupūtė vainikėlį JV307. Kad vėjas didis ištinka, žiedas žemėn puola PK85. Ir anuos obuolius nuskint, bo kai vėtra ištìks, tai su šakom nulaužys Pc. Bevaikščiojant jai po sodą ištiko viesula ir tą dukterį nunešė LMD(Dkš). Sulaukus vienuoliktos valandos nakčia ištiko didelis viesulas BsMtII78. Paskui ištìko pustymas Pc. Bet čia staiga ištiko audra, kuri siautė gana ilgą laiką K. Bor. Šalna kap ištìko, tai panugriuvo visi žydėsiai LzŽ. Ištìks šalnelė, pakąs rūtelę (d.) Kp. Ištiko didi speigai, karalius ir visa jo ponybė turėjo nakvoti palapinėse . Aš uždarysiu tuos per šoną langus, – gali ledai ištìkt Pc. Ale tai kad ištìko snigt Pg. Bet netrukus mus iš miego prikėlė baisus dundesys, lyg būtų ištikęs žemės drebėjimas J.Balč. Na, ištiko šaltis – pakūrenk, ištiko karšta – langus pradaryk! Vaižg. Kap ištiñka kokis oras, tai pirštus burnon kemša Lp. Sunku buvo, kai karas ištìko Bsg. Vyram blogiau, jeigum ištiktų̃ karas, o teip kas gi! Sug. Už tai susivaidijo ir ištiko muštynės LzP. Anglijoje gi tuo metu ištikę buvo sumišimai Š. Dainos atliko, verksmas ištìko, kad reik žanytis J. Vakar gaisras ištìko LKT111(Kltn). Čia ištìko didelė linksmybė BM277(Šlv). Ištiko lenkmetis . Avis yra smagurė, jei turi iš ko pasirinkti, ale moka pasitenkinti ir by kuo badui ištikus Blv. Jis jautė, kad ši mergina jo neužvils, o, reikalui ištikus, jai bus galima patikėti ir atsakingesnius uždavinius V.Myk-Put.Š atsitikti, įvykti: Ištìko nelaimė vieną metą Brs. Pasidėk tą laišką, teismuo ištìkus, turėsi pasirodyti DūnŽ. Liuob išeidavo dideli barniai, liuob i teismai ištìks Yl. Visi ištikę įvykiai paaiškinami fiziškai . Kritimo metu ištinka nesvarumo būsena . Nepalik peilio ašmenų į viršų, be bėda ištiks LTR(Ds). Jei [šuo] staugia žiūrėdamas į viršų, tai ugnis ištiks LTR(Ldvn). Jei šuo kaukia, tai ištiks kokia nelaimė LTR(Rk). Daba avarijos ištìko a dvi su tums mašinums Grd. 4. intr. pasitaikyti, būti: Ištìko blogi metai, kad rugiai buvo brangūs J. Antri metai ištìko jau blogesni J.Jabl. Trečia Velykų diena ištiko taip graži kaip dvi pirmoji Vaižg. Kokia puiki dienelė šiandien ištiko! J.Balč. | Vakar dar dienikė ištiko (pasitaikė graži) Kv. 5. tr. , NdŽ, užklupti: Einant namon, mane ištiko vėjas ir žiponuką mano sudraskė in šmotukus BsPIII108. Naujoje vietoje juos ištiko didelė pūga K. Bor. Jų neištiks karštis ir saulė brš. Ištiko tave viesulas BPs81,8. Koronė Dievo ne vieną jau už tai ištiko Sz. Galinti visus ištikti dievų rykštė Blv. Dievo pabauda [jį] ištìko VšR. Liga mane skaudžiai ištìko KI229. Beprotybė veikiai ištinka nelaimingąjį karalių . Žindyvė nuslėpė, kad serga limpamąja liga, ištikusia ją prieš persisamdžiant . Jeigu mano vyrą ištiks priepuolis – jūs būsite kaltas! K.Saj. Kraštą ištiko ypač didelis nederlius . Nelaimės ištikti reikalauja visokios pagelbos . Kad jau tikrai tu ištiktas nepalaimos, gal bus tau ir pagalbos Vd. Bėdos ištiktas žmogus Pn. Teištinka nelaimė žmogų, kuris tave (kregždę) palies MTtI81. Da labai senai vienais metais žmones ištikęs badas LTR(Ds). Kokia gi didesnė nelaimė gali ištikti mergelės širdį? V.Krėv. Nuo to laiko … ten nebesivaidena, ir kad būtų ką nors kas pikto ištikęs, nebegirdėti IV446. Ir jį panašus likimas ištiko S.Nėr. ^ Grynas, plikas, kaip gaisro ištiktas KrvP(Ps). Nesijuok, kad kitam nesiseka – ir tave tas gali ištikti III379.apimti: Mane ištinka linksma nuotaika . Aš grįžau prie savo darbo, džiaugdamasis mane ištikusia netikėta laime J.Balč. 6. intr. leistis į ką, pradėti kokį veiksmą, imtis: Žentas ištìko į provą J. Bronė jau į ašaras ištìko KlvrŽ. Ištikau į ristę, kol bepriginiau M.Unt. Į gvaltą ištìkus, reik skubėti Pp. Varnos, besivaržydamos kokį kąsnį, ištinka kartais į kovą Žem. Virtinės užkampiais užpuldinėdamos neprietelius skardė, nes visumet saugodamos, idant neištiktum į aiškią mūšą S.Dauk. Pradėjo smulkus lytus dulkinti, o ant pavakarės ištiko į sodrų lytų Žem. Ištikus į tiesą, pats pasirodė neteisiu S.Dauk. Karvės trūksta, meisa baigiasi, į sausą posninką ant rudens ištiksime Žem. | Argi jau pareis (teks) prie daktaro ištikti? LzP. Nėkas neištiko (greit nesikreipė) pry daktaro, ir mirė Lk. 7. intr. išsiversti, ištekti, apsieiti: Kaip nors ištìksiam i be patalų Skd. Par žiemą su miltais gal ir ištìksme Jnš. Ištìkdavom: ir apsivilkę, ir pavalgę buvom Pbr. Kitas su nėkais ištiñka Yl. Meisos buvo mažai, to grūdo maž tebuvo, i reik ištìkti Lnk. Da turiam bakanėlį duonos, ištìksim lig subatos Skrb. Gali eiti, ištìksiam i be tavęs Skd. To sijono netaisius negal ištìkti – išplyšimai vieni Šts. Teip ištiñkav, ka jau turiav šio to Skd. Neištìksiam be teismo Šts. Par gavėnią reikia su pusbačke silkių ištìkt šeimynai Žml.sutilpti, išsitekti: Visi ištìksiam vežime – gali sėsties Skd.tr. iškęsti: Turėjom šaltas žiemas ištìkti, kolek vėleik pasibudavojom Akm. 8. intr. RdN, Ps sutikti, sugyventi: Jie visi labai gerai ištiñka Brž. Tu munim ištiksi, nebijok, aš stovu žodžio Šts.
ištiñkamai adv. .
9. tr. užtikti, sutikti, rasti: Kurį anas ištìks, tam paduos Zt. 10. tr. atspėti, įminti: Pažvelgęs į didelę stovinčią pušį, neištiksi jos amžiaus . \ tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; nutikti; patikti; įsipatikti; pertikti; pietikti; pratikti; pritikti; sutikti; pasutikti; užtikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ištikti — išti̇̀kti vksm. Jį̃ infárktas, bėdà, neláimė išti̇̀ko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištiktis — ištikti̇̀s dkt. Kažkai̇̃p neramù, lýg kokià ištikti̇̀s tavę̃s láuktų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištiktinis — ištiktìnis, ė adj. (2) BŽ432 → ištiktis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištiktis — ištiktìs sf. (3b) BŽ432 atsitikimas, netikėtumas, atsitiktinumas; (ligos) priepuolis: Bet vis kažkaip neramu, lyg kokia ištiktis tavęs lauktų rš. Berniukas suspausta širdim dėl šitos ištikties išbėgo į kaimyniją rš. Būdavo ryžtumo ištikčių rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikti — patìkti 1. intr. Q629, H, H178, R, R162,358, MŽ, M214,480, S.Stan, Sut, K, M, LL229,233, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ būti pagal skonį, teikti pasigėrėjimą, malonumą: Ar tai jums patinka? R168, MŽ222. Su arkliais arti, ekėti, nu tas patìko Šv. Dažom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — 1 ištikìmas sm. (2) KŽ → ištikti: 1. SD379, H155, R29, MŽ38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertikti — intr., pertìkti 1. SD44, N, Kos56 žr. pertekti 3: Partìkę gyvena, visko turia, nežino ko noria Žml. pertìkusiai adv.: Anie sodžiai visi partìkusiai gyvena Jnšk. 2. išsiversti, ištikti: Ji jau su savo nebegali partìkt Lnkv. Su tiek pinigų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikti — pritìkti Š; H, N, L, Rtr 1. intr. pritapti (glaudžiant): Nepritiñka musi ta plyta gerai pry pašalio Trk. pritiktinaĩ adv.: Tuomi pritaisymu abudu kraštu sukulto indo patepk ir, pritiktinai sudėjęs, kaitink ant anglių, kad gerai pritrauktų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikti — sutìkti; Q627, H, N Rtr, L 1. intr. sutapti (glaudžiant), sueiti: Aliejus sėsta ir par sutikusius šulus, o [v]anduo – ne Šts. Jei tiktai visu mažiausis krislelis nesutiks kaip reikiant, sprogymė padžiūs S.Dauk. Kaip čia suriši, ka galas su galu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikti — tikti, tiñka (tiñkma LD352(Dv), teñka LzŽ), tìko KBII159, K, Š, K.Būg, FrnW, DrskŽ; H, R, MŽ, N, L, Rtr 1. intr. DŽ, NdŽ, KŽ būti atitaikytam, tinkamam, geram: Tie akilioriai man netiñka prie akių (nematau su jais) Jnšk. Raktai netiko į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”